Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze

Rodziny zastępcze

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, KIEDY CHCE SIĘ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza może być również ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie.

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Opiekę nad powierzonym dzieckiem sprawuje osobiście, z wyjątkiem przypadków, gdy nie może z powodów zdrowotnych lub losowych sprawować opieki osobiście albo, gdy dziecko okresowo przebywa w szczególności w sanatorium, szpitalu, domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym lub w innej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,
 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,
 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno - wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę nie rozłączania rodzeństwa,
 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.
 • Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

 • odpowiednie warunki bytowe,
 • możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
 • możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,
 • możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 • Jak zostać rodziną zastępczą?

  Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
  • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
  • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
  • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
  • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
  • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  Pierwszy krok na drodze do utworzenia rodziny zastępczej, to obowiązkowe przygotowania kandydatów, nazywane kwalifikacją. Składają się na nią: badania psychologiczne, wywiad środowiskowy oraz szkolenie.

  Pracownicy PCPR w Pleszewie przeprowadzają szkolenia PRIDE – dla kandydatów na opiekunów zastępczych (program zatwierdzony przez MPiPS). Program PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education) powstał w Stanach Zjednoczonych. Używa się go również w Europie np. w Holandii, na Węgrzech, w krajach skandynawskich. Towarzystwo "Nasz Dom" posługuje się nim od 1999 roku. W praktyce przejście przez program szkoleniowy oznacza dla kandydatów udział w kilkugodzinnych sesjach (najczęściej raz w tygodniu). Są one zróżnicowane w formie, zawierają elementy wykładu, pracę w grupach, elementy psychodramy, dyskusje, rozważania konkretnych przykładów. Trener prowadzi sesje tak, by jak najwięcej zdobytej wiedzy udawało się przełożyć na praktyczne umiejętności (omawiając temat grupa sama dochodzi do najlepszych rozwiązań). Przykładowe tematy sesji PRIDE: "Praca zespołowa dla zapewnienia dziecku stabilizacji życiowej", "Zaspokajanie potrzeb rozwojowych: Więź", "Zaspokajanie potrzeb rozwojowych: Dyscyplina". Szkolenie trwa najczęściej od 2 do 3 miesięcy. Ukończenie programu szkoleniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do pełnienia roli opiekuna zastępczego.

  Po ukończeniu szkolenia i przejściu badań psychologicznych kandydaci pozytywnie ocenieni przez zespół szkolący otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne i pisemną opinię.

  Z tym zaświadczeniem rodzina może rozpocząć starania o rozpoczęcie sprawowania opieki zastępczej. Właściwy dobór dziecka do rodziny jest niezwykle ważny i powinien uwzględniać przede wszystkim jej strukturę i możliwości optymalnego zaspokajania potrzeb dziecka. Pracownicy Ośrodków Adopcyjno Opiekuńczych i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie dysponują bazą danych dzieci oczekujących na miejsce w rodzinach zastępczych i na tym etapie pomagają w ich kojarzeniu z przeszkolonymi rodzinami.

  Dziecko w rodzinie zastępczej umieszczane jest na podstawie orzeczenia Sądu. Wcześniej, po zapoznaniu się z dzieckiem i wzajemnej akceptacji kandydaci muszą złożyć wniosek o ustanowienie ich rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka. Do wniosku powinni dołączyć wszystkie zgromadzone zaświadczenia w tym zaświadczenie kwalifikacyjne.


  APEL DZIECKA DO RODZICA

  1. Nie psuj mnie, dając mi wszystko, czego zapragnę. Przecież niektórymi prośbami wystawiam Cię jedynie na próbę.

  2. Nie obawiaj się czasem wobec mnie postępować twardo i zdecydowanie. Tego potrzebuje, bo to daje mi poczucie bezpieczeństwa.

  3. Nie pozwól mi ukształtować złych nawyków. Ufam, że to Ty pomożesz mi zwalczyć je w zarodku.

  4. Nie zachowuj się tak, abym czuł się młodszym niż jestem. To sprawia, że postępuję głupio, chcąc być dorosłym.

  5. Nie karać mnie w obecności innych. Najbardziej skutkuje, gdy zwracasz mi uwagę w sposób spokojny i dyskretny.

  6. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami mojego złego zachowania. Potrzebne są również bolesne doświadczenia.

  7. Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię: „ Nienawidzę Cię”. To nie Ciebie nienawidzę, lecz Twojej władzy nade mną.

  8. Nie doprowadzaj do tego, abym swoje pomyłki uważał za niewybaczalne grzechy. To niszczy moje poczucie wartości.

  9. Nie przejmuj się tak bardzo moimi małymi dolegliwościami. Czasami to jedyny sposób, by zwrócić na siebie Twoja uwagę.

  10. Nie gderaj. W przeciwnym razie będę się przed tym bronił, udając głuchego.

  11. Nie składaj mi pochopnych obietnic. Czuję się bardzo zawiedziony, gdy potem ich nie dotrzymujesz.

  12. Nie zapominaj, że zawsze za wszelką cenę staram się wyrazić, co czuję. Dlatego niekiedy popełniam błędy.

  13. Nie przesadzaj z tą moją uczciwością. Czuję się przez to skrępowany i sprawia, że po prostu kłamię.

  14. Nie zmieniaj zasad postępowania ze względu na układy. To wywołuje we mnie zamęt i utratę wiary w siebie.

  15. Nie zbywaj mnie, gdy zadaję Ci pytania. W przeciwnym wypadku przestanę Cię pytać o cokolwiek, a odpowiedzi poszukam gdzie indziej.

  16. Nie mów mi, że mój strach i obawy są głupie czy bezpodstawne. One naprawdę są bardzo realne.

  17. Nigdy nie sugeruj, że tylko Ty jesteś doskonały i nieomylny. Przeżywam szok, gdy widzę, że taki nie jesteś.

  18. Nigdy nie myśl, że usprawiedliwienie się przede mną i przepraszanie mnie jest poniżej Twojej godności. Twoje przyznanie się do winy budzi we mnie szacunek i serdeczność w stosunku do Ciebie.

  19. Nie zapominaj, że rosnę szybko. Zapewne trudno Ci dotrzymać mi kroku, ale proszę Cię, postaraj się.

  (źródło: Jak zostać rodzicem zastępczym? Materiały informacyjne wydane w ramach programu: Rodzicielstwo zastępcze - nadzieją.)


  ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

  „Z miłości do dzieci - rodzina zastępcza.”

  Wszystkie osoby zainteresowane ideą rodzicielstwa zastępczego zapraszamy serdecznie do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji.  Kontakt:

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

  ul. Kazimierza Wielkiego 7a

  63-300 Pleszew

  tel. 62 7420161 wew. 204

  email: e-mail: sm@pcpr-pleszew.pl


  Agnieszka Lech - Kierownik Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej

  Agnieszka Oblizajek - pracownik socjalny

  
  PCPR Pleszew 2007-2015