Informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew

NIP: 617 184 80 88, REGON: 250864103

 

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30

 

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

 • Prawo zgłoszenia sygnału obywatelskiego (skargi, wnioski, petycje, listy) przysługuje każdemu.
 • Sygnał obywatelski może być złożony w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie, przy czym petycja nie może zostać zgłoszona ustnie.
 • Sygnał obywatelski musi zawierać dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz fakty pozwalające na ustalenie przedmiotu sprawy zgłoszonego przez klienta. Wymogi formalne dotyczące sygnałów obywatelskich określone są we wskazanych poniżej aktach prawnych.
 • Zgłoszenie sygnału obywatelskiego jest wolne od opłat.
 • Klasyfikacja prawna sygnału obywatelskiego zależy od treści pisma, a nie od jego nazwy.
 • Nikt nie jest narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Skargi, wnioski, petycje i inne sygnały obywatelskie w formie pisemnej należy kierować na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

ul. Kazimierza Wielkiego 7a

63-300 Pleszew

lub odpowiednio  na adres: sekretariat@pcpr-pleszew.pl

 

W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 13.00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na szczeblu samorządu powiatu. Centrum jest jednostką budżetową, której organem założycielskim jest Rada Powiatu Pleszewskiego. Centrum działa jako samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa podporządkowana bezpośrednio Zarządowi Powiatu Pleszewskiego.

 • Przedmiotem Centrum jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Udziela pomocy i określonych form wsparcia wybranym grupom klientów – niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom tych rodzin oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, osobom posiadającym status uchodźcy.
 • Kwalifikuje i kieruje osoby ubiegające się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.
 • Zapewnia dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie świadczy pomocy finansowej osobom indywidualnym znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. Wsparcia w tych sytuacjach udzielają gminne ośrodki pomocy społecznej, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

 • Zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a w szczególności

  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 
  • udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 
  • udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego, 
  • dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej, 
  • finansowanie kosztów szkolenia bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.

Regulacje dotyczące przedmiotu i terminu załatwiania sygnałów obywatelskich:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Data utworzenia:2015-07-28
Data publikacji:2015-07-28
Osoba sporządzająca dokument:Główny Redaktor BIP
Osoba wprowadzająca dokument:Mirosław Hajdasz
Liczba odwiedzin:7350

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-04-19 10:13:17AdministratorUzupełnienie informacji o sposób załatwienia sprawInformacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw
2015-07-28 19:00:57AdministratorPrzyjmowanie interesantówInformacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw