2013-02-12
Aktualności
Nabór na szkolenie PRIDE dla Kandydatów na Rodziny Zastępcze

Jest tyle dzieci, które czekają na Ciebie, to Ty musisz zrobić pierwszy krok.

Tworząc rodzinę zastępczą dajesz im to, czego nigdy nie miały: radość, miłość, bezpieczeństwo,

uśmiech na twarzy czyli szczęśliwe dzieciństwo.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi nabór kandydatów na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rekrutacja kandydatów trwa do 30.04.2013 r.

Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które:

* dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

* nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

* wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

* nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

* są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, *przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

* nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

* w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów.

Osoby, które spełniają te warunki, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pok. nr 5, tel. 62 7420-161, mail: sm@pcpr-pleszew.pl. Osoby do kontaktu – Agnieszka Lech i Katarzyna Krawczyk.

Szkolenie obejmuje zajęcia warsztatowe i wizyty domowe, trwa ok. 5 miesięcy i jest bezpłatne.


PCPR Pleszew 2007-2021