Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze

Rodziny zastępcze

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, KIEDY CHCE SIĘ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia całodobowo opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,
 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,
 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno - wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę nie rozłączania rodzeństwa,
 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.
 • Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

 • odpowiednie warunki bytowe,
 • możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
 • możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,
 • możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 • Jak zostać rodziną zastępczą?

  Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
  • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
  • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
  • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
  • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
  • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  Pierwszy krok na drodze do utworzenia rodziny zastępczej, to obowiązkowe przygotowania kandydatów do udziału w szkoleniu.


  Procedura postępowania

  Etap I

  1. Zgłoszenie kandydatów. Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, zgłaszają się do Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej osobiście lub telefonicznie w celu uzyskania ogólnych informacji na temat systemu funkcjonowania pieczy zastępczej

  2. Rozmowa wstępna. Rozmowę wstępną przeprowadzają kierownik sekcji i/lub pracownicy zespołu ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka realizujący zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

  3. Kierownik Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej bądź pracownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej zwraca się z prośbą o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkani kandydata.

  4. Pracownik zespołu ds. pieczy zastępczej w celu bliższego poznania kandydatów przeprowadza w środowisku kandydatów analizę sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

  5. W uzasadnionych przypadkach PCPR może zasięgać opinii środowiskowych na temat kandydatów np. od pracodawcy, sąsiadów, sołtysa w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – zaświadczenia i opinii ze szkoły.

  6. Z kandydatami przeprowadza się wywiad pedagogiczny,który w szczególności dotyczy: - motywacji kandydatów przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej – rozpoznania predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych kandydatów oraz oczekiwań związanych z przyjmowanym dzieckiem - doświadczeń w opiece nad dziećmi.

  7. Badania psychologiczne - psycholog zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadza z kandydatami badania psychologiczne tj. wywiad kliniczny oraz testy badające predyspozycje i motywacje psychologiczne kandydatów).

  8. Analiza zebranej dokumentacji: zespół ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka dokonuje analizy zebranej dokumentacji, na podstawie której kieruje lub nie kandydatów na szkolenie.

  9. Skierowanie na szkolenie w przypadku pozytywnej opinii zespołu ds. kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze wydaje się skierowanie do udziału w szkoleniu.

  Etap II

  Szkolenie kandydatów prowadzone będzie w oparciu o program PRIDE /Rodzinna Opieka Zastępcza zatwierdzony decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

  1. Sesje szkoleniowe odbywają się w grupach w liczbie godzin wynikających z założenia programowych i są prowadzone metodą warsztatową.

  2. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy. Szkolenie trwa około 4-5 m-cy.

  3. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zapewnia kandydatom możliwość odbycia 10 godzinnych praktyk w pieczy zastępczej.

  4. Po zakończeniu szkolenia Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej wydaje świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

  Etap III

  Ukończenie programu szkoleniowego nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego, które uprawni kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

  Zaświadczenie kwalifikacyjne jest wydawane kandydatom przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na pisemny wniosek składany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

  Wszystkie osoby zainteresowane ideą rodzicielstwa zastępczego zapraszamy serdecznie do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji.


  Kontakt:

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

  ul. Kazimierza Wielkiego 7a

  63-300 Pleszew

  tel. 62 7420161 wew. 204

  email: e-mail: pcpr.pleszew


  Agnieszka Lech - Kierownik Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej


  APEL DZIECKA DO RODZICA

  1. Nie psuj mnie, dając mi wszystko, czego zapragnę. Przecież niektórymi prośbami wystawiam Cię jedynie na próbę.

  2. Nie obawiaj się czasem wobec mnie postępować twardo i zdecydowanie. Tego potrzebuje, bo to daje mi poczucie bezpieczeństwa.

  3. Nie pozwól mi ukształtować złych nawyków. Ufam, że to Ty pomożesz mi zwalczyć je w zarodku.

  4. Nie zachowuj się tak, abym czuł się młodszym niż jestem. To sprawia, że postępuję głupio, chcąc być dorosłym.

  5. Nie karać mnie w obecności innych. Najbardziej skutkuje, gdy zwracasz mi uwagę w sposób spokojny i dyskretny.

  6. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami mojego złego zachowania. Potrzebne są również bolesne doświadczenia.

  7. Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię: „ Nienawidzę Cię”. To nie Ciebie nienawidzę, lecz Twojej władzy nade mną.

  8. Nie doprowadzaj do tego, abym swoje pomyłki uważał za niewybaczalne grzechy. To niszczy moje poczucie wartości.

  9. Nie przejmuj się tak bardzo moimi małymi dolegliwościami. Czasami to jedyny sposób, by zwrócić na siebie Twoja uwagę.

  10. Nie gderaj. W przeciwnym razie będę się przed tym bronił, udając głuchego.

  11. Nie składaj mi pochopnych obietnic. Czuję się bardzo zawiedziony, gdy potem ich nie dotrzymujesz.

  12. Nie zapominaj, że zawsze za wszelką cenę staram się wyrazić, co czuję. Dlatego niekiedy popełniam błędy.

  13. Nie przesadzaj z tą moją uczciwością. Czuję się przez to skrępowany i sprawia, że po prostu kłamię.

  14. Nie zmieniaj zasad postępowania ze względu na układy. To wywołuje we mnie zamęt i utratę wiary w siebie.

  15. Nie zbywaj mnie, gdy zadaję Ci pytania. W przeciwnym wypadku przestanę Cię pytać o cokolwiek, a odpowiedzi poszukam gdzie indziej.

  16. Nie mów mi, że mój strach i obawy są głupie czy bezpodstawne. One naprawdę są bardzo realne.

  17. Nigdy nie sugeruj, że tylko Ty jesteś doskonały i nieomylny. Przeżywam szok, gdy widzę, że taki nie jesteś.

  18. Nigdy nie myśl, że usprawiedliwienie się przede mną i przepraszanie mnie jest poniżej Twojej godności. Twoje przyznanie się do winy budzi we mnie szacunek i serdeczność w stosunku do Ciebie.

  19. Nie zapominaj, że rosnę szybko. Zapewne trudno Ci dotrzymać mi kroku, ale proszę Cię, postaraj się.

  (źródło: Jak zostać rodzicem zastępczym? Materiały informacyjne wydane w ramach programu: Rodzicielstwo zastępcze - nadzieją.)


  ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

  „Z miłości do dzieci - rodzina zastępcza.”

  Wszystkie osoby zainteresowane ideą rodzicielstwa zastępczego zapraszamy serdecznie do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji.  Kontakt:

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

  ul. Kazimierza Wielkiego 7a

  63-300 Pleszew

  tel. 62 7420161 wew. 204

  email: e-mail: sm@pcpr-pleszew.pl


  Agnieszka Lech - Kierownik Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej

  
  PCPR Pleszew 2007-2021