Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie sprawuje nadzór na funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych :

  • Dom Dziecka w Pleszewie,
  • Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie,
  • Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach,
  • Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla Młodzieży Dojeżdżającej w Pleszewie

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie należy między innymi; zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy rodzinie i dziecku.

Tryb umieszczenia dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

  • Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
  • Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo, wniosek opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej następującego typu: interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Placówki Opiekuńczo Wychowawcze - POWIAT PLESZEWSKI (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 08 stycznia 2014 roku poz. 620):


PCPR Pleszew 2007-2021