4. Likwidacja barier architektonicznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością.

Ze środków finansowych PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych, a dzięki temu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

1.posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu, przedkłada aktualne zaświadczenie lekarskie, że wymagana jest likwidacja barier architektonicznych ( ważne 3 miesiące od wystawienia),

2.likwidacja bariery jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem,

3. ma trudności w poruszaniu się,

4. jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje, na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie

Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ( w tym wypadku należy załączyć pełnomocnictwo).

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Właściwy procent dofinasowania jest ustalany przez Zespół Opiniodawczy ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej na początku każdego roku po otrzymaniu środków finansowych z PFRON.

Jeżeli wnioskodawca złoży powtórny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, taki wniosek nie może dotyczyć urządzeń, robót i czynności, których zakup, montaż lub wykonanie były poprzednio objęte dofinansowaniem.

Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier zakupionych bądź wykonanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys.

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie może ubiegać się osoba która:

a) ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

b) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jej stronie.

AKTY PRAWNE:

1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 roku, poz. 926),

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2046 ze zm.)

Wniosek o likwidację barier architektonicznych należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych można składać przez cały rok. Odpowiednie druki można otrzymać w PCPR lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony.

Dokumenty do pobrania

4. Likwidacja barier architektonicznych

PCPR Pleszew 2007-2021