2013-03-05
Aktualności
Program stypendialny, w którym gwiazdy pomagają sięgnąć gwiazd!


Fundatorem Stypendium jest dwutygodnik Viva!, który powierza swoje fundusze Fundacji Przyjaciółka. W ramach umowy darowizny Fundacja Przyjaciółka będzie wspierać wychowanków pieczy zastępczej, aby mogli rozwijać swoje zdolności i umiejętności, poprzez wsparcie materialne i inne formy pomocy, które pozwolą na poszerzenie ich wiedzy, rozwój talentów i umiejętności.

W roku 2013 termin nadsyłania Wniosków upływa 15 marca, decyduje data faktycznego wpływu Wniosku do Fundacji Przyjaciółka na adres:

ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne Wnioski. Wniosek musi zawierać:

1. Wypełniony Wniosek dla Wychowanka.

2. Dokument poświadczający przebywanie w pieczy zastępczej.

3. Informacje o ewentualnych dochodach Wychowanka.

4. Oświadczenie o sposobie przekazywania wypłat stypendium.

5. Dokumentację poświadczającą osiągnięcia (kopie dyplomów, potwierdzenie zdobytych osiągnięć, skany prac plastycznych, zdjęcia, nagrania, dokumentacja filmowa i inne).

6. Pisemną opinię instruktora lub trenera (osoby prowadzącej zajęcia w dziedzinie uprawianej przez Wychowanka).

Dla kogo?

Stypendystą programu może zostać Wychowanek spełniający wszystkie poniższe warunki:

• wybitnie uzdolniony,

• wychowywany w pieczy zastępczej,

• w wieku od 5 do 18 roku życia,

• posiadający udokumentowane osiągnięcia w jednej z wymienionych dziedzin: sporcie, sztukach plastycznych, fotografii, muzyce i wokalu, modelarstwie i innych dziedzinach, w których przejawiają się osobiste uzdolnienia i predyspozycje.

Jak zostać stypendystą „I Ty możesz sięgnąć gwiazd”?

Prowadzony jest trójstopniowy proces rekrutacji.

1) Informacje o naborze wniosków są rozpowszechniane za pośrednictwem internetu, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i organizacji pozarządowych.

2) Kandydaci na stypendystów wypełniają specjalny formularz, załączają opinię instruktora, dokumentację dotychczasowych sukcesów artystycznych i niezbędne oświadczenia opiekunów.

3) Po wstępnej weryfikacji formalnej dokumentów, wniosek przechodzi przez ocenę merytoryczną, a następnie, w ostatnim etapie, jest rozpatrywany przez specjalną Kapitułę składającą się z osób wskazanych przez dwutygodnik Viva!

Jaka pomoc?

• programem zostanie objęta wybrana grupa stypendystów, których liczba będzie uzależniona od decyzji Kapituły,

• stypendyści mogą otrzymać pomoc finansową w postaci 10-miesięcznego stypendium,

• wysokość stypendium jest uzależniona od poziomu nauczania, wieku i dziedziny, w której realizuje się Wychowanek i decyzji Kapituły i może wynieść maksymalnie do 350 zł miesięcznie,

• stypendysta może otrzymać dodatkowe inne formy wsparcia, które pozwolą na poszerzenie ich wiedzy, rozwój talentów i umiejętności.

Dokumenty do pobrania.

Wniosek o przyznanie stypendium 'I Ty możesz sięgnąć gwiazd' - do pobrania w formacie word

PCPR Pleszew 2007-2021