2020-01-02
Aktualności
"Program wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2020

Powiat Pleszewski wyraził gotowość realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2020. Program realizowany będzie w następujących obszarach:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

Obszar D – likwidacja barier transportowych,

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce-> Programy i zadania PFRON -> Programy realizowane obecnie -> Programy wyrównywania różnic między regionami III[->,,Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2020 roku].

Jednostki samorządu powiatowego mogą być realizatorami Programu w obszarze B,C,D,F, natomiast Gminy stały się nowymi ( dodatkowymi) adresatami pomocy w obszarach B oraz D programu.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Pleszewskiego nie może przekroczyć:

- 55% kosztów jego realizacji w obszarze A,

- 35% kosztów jego realizacji w obszarze B,

- 70% kosztów jego realizacji w obszarze C,

- 60% kosztów jego realizacji w obszarze D ( + 10 p. p. dla WTZ),

- 25 % kosztów jego realizacji w obszarze E,

- 80% ( przeciwdziałanie degradacji WTZ) kosztów jego realizacji w obszarze F,

- 50% środków otrzymanych algorytmem – dla obszaru G

Projekty należy zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego 7a, pokój nr 1 w następujących terminach:

Obszar B,C,D,F i G od dnia 2 stycznia 2020 roku do dnia 12 luty 2020 r.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą od dnia 2 stycznia 2020 roku do dnia 12 listopada 2020 roku.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą Programu.


PCPR Pleszew 2007-2023