PŚDS => zakres usług => formy prowadzonej terapii


FORMY PROWADZONEJ TERAPII

Formy działalności, oddziaływania terapeutyczne i realizowane treści programowe

Głównym celem proponowanych przez placówkę zajęć jest wszechstronny rozwój dziecka i osoby dorosłej. Wszystkie zadania proponowane podczas zajęć są opracowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników i skonsultowane z rodzicami bądź opiekunami. Każdy uczestnik skierowany do placówki, po wstępnej analizie jego możliwości i ocenie stanu psycho-fizycznego ma opracowany indywidualny plan postępowania wspierająco- aktywizującego. Zajęcia realizujące główne założenia planu oraz wynikające z planu pracy ośrodka odbywają się w salach terapii. Uczestnicy są podzieleni na poszczególne grupy, w zależności od predyspozycji i potrzeb osób korzystających.

W placówce odbywają się następujące zajęcia:

1. Zajęcia kulinarne - celem zajęć jest zapoznanie uczestników z działaniem podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego, nauka ich obsługi, a także nauka umiejętności przygotowywania prostych posiłków

2. Zajęcia krawieckie – uczestnicy kształcą umiejętności związane z wykonywaniem prostych czynności z zakresu: szycia, prasowania, przyszywania guzików, naprawiania tkanin itp.

3. Zajęcia wspierająco-aktywizujące w salach terapii, w salach terapii, w ramach których uczestnicy wykonują rożnego rodzaju zadania arteterapeutyczne i plastyczne. Realizowane zajęcia pozwalają na podnoszenie i utrzymywanie poziomu ogólnego funkcjonowania, poszerzają możliwości uczestników, a także rozwijają ich umiejętności i zdolności. Proponowane techniki pracy tj. rysowanie, malowanie, wyklejanie, pisanie, nauka chwytania, rzucania itp., wzmacniają czynności manualne, rozwijają wyobraźnię uczestników, mają charakter terapeutyczny i edukacyjny. Zajęcia w grupach obejmują również: gry i zabawy świetlicowe, zaznajamianie się z literaturą, audycje radiowe i telewizyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne. Podejmowane podczas zajęć działania obejmują również zakres komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Na poziomie komunikacji werbalnej uczestnicy doskonalą zdolności związane z formułowaniem i wypowiadaniem swoich myśli, uczuć, stanów emocjonalnych, uczą się nazywać poszczególne zachowania i emocje. Zajęcia zmierzają do wykształcenia umiejętności prawidłowego reagowania na bodźce z otoczenia i poszczególne sytuacje, mówienia i prawidłowego formułowania własnych myśli, a także do rozumienia i słuchania drugiej osoby. Uczestnicy uczą się koncentracji uwagi, skupienia, logicznego myślenia, a także umiejętności wyciągania wniosków, domyślania się i formułowania pytań. W sferze komunikacji niewerbalnej osoby uczestniczą w zajęciach opartych na mimice, elementach teatroterapii, podczas których wykorzystywane są różnego rodzaju ćwiczenia z zakresu pracy ciałem, gestem, dźwiękami. Uczestnicy przedstawiają własne potrzeby i stany emocjonalne za pomocą ekspresji całego ciała.

4. Zajęcia z zakresu treningu umiejętności praktycznych – w ramach poszczególnych grup uczestnicy nabywają i rozwijają umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego. Zajęcia mają się przyczynić do podniesienia ogólnego poziomu funkcjonowania i poprawy sprawności, właściwego prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, zaradności życiowej, dobrej organizacji zadań. Czynności są niezbędne do prowadzenia niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, na miarę indywidualnych możliwości uczestnika. Zajęcia są odpowiednio dostosowane do poziomu umiejętności uczestników, od wykonywania najprostszych zadań, następnie zwiększa się stopień trudności i wprowadza się czynności bardziej rozbudowane, mobilizujące do samodzielności w działaniu, rozwijania i utrwalania osobistych nawyków sanitarno – higienicznych.

5. Zajęcia rehabilitacyjne, sportowe i rekreacyjne - zakres usług rehabilitacyjnych jest określony indywidualnie dla każdego uczestnika, obejmuje on zarówno zajęcia grupowe sportowo-rekreacyjne, jak i indywidualną rehabilitację. Uczestnicy mogą skorzystać z zabiegów: fizykoterapii, kinezyterapii, elektroterapii, hydroterapii (masaże wodne i wirowe), ćwiczeń leczniczych i gimnastyki korekcyjnej oraz z zabiegów masażu suchego. Osoby niepełnosprawne uczestniczą w zawodach sportowych: turniejach kręglarskich, rowerowych, turniejach gry w warcaby, wielobojach sportowych i innych. Mogą również cyklicznie korzystać (w zależności od środków finansowych) z zajęć na kręgielni. Zajęcia rekreacyjne obejmują : spacery, trening nornic walking, zajęcia na świeżym powietrzu, jazdę na rowerach.

6. Zajęcia muzyczne - mają na celu poszerzenie umiejętności z zakresu śpiewu, ćwiczeń rytmicznych i oddechowych. Podczas zajęć uczestnicy przygotowują okazjonalne programy prezentowane podczas rożnych uroczystości. Zajęcia mają na celu zmniejszenie poziomu napięcia emocjonalnego, służą rozładowywaniu emocji, stanowią element terapii i integracji uczestników.

7. Zajęcia komputerowe - nauka obsługi urządzeń komputerowych, zdobycie zdolności wykonywania prostych czynności na komputerze, nauka pisania podstawowych dokumentów. Zajęcia komputerowe mogą zostać zawieszone z powodu złego stanu technicznego sprzętu.

8. Zajęcia w warsztacie stolarskim - uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu wycinania, obrabiania, malowania i pracy w drewnie. Umiejętności te są wykorzystywane do wykonywania prostych zabawek i materiałów edukacyjno- terapeutycznych do ośrodka, a także do wykonywania prostych napraw w placówce.

9. Trening funkcjonowania w życiu codziennym, w ramach którego uczestnicy doskonalą lub uczą się samodzielnego wykonywania podstawowych czynności: jedzenia, mycia, ubierania, itp.

10. Trening budżetowy, uczestnicy wraz z opiekunami robią zakupy, uczą się rozpoznawać wartość pieniądza, odnaleźć w sklepie potrzebne produkty.

11. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu - uczestnicy zapoznają się z różnymi formami: kino, teatr, wycieczki turystyczne, zwiedzanie muzeów, poznawanie zabytków, literatura.

12. Trening umiejętności społecznych, w ramach którego uczestnicy uczą się prawidłowych relacji z otoczeniem, umiejętności podtrzymania rozmowy, aktywnego słuchania, asertywności, uczą się odpowiedzialności za drugą osobę, partnerstwa, rozwiązywania problemów.

13. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w ramach którego uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktów, zasady współżycia w społeczności, kształtowania pozytywnych relacji z osobami bliskimi, a także umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym. Doskonalą umiejętność funkcjonowania w środowisku lokalnym np. w urzędach, instytucjach kultury, miejscach publicznych itp.

14. Trening higieniczny, którego celem jest zdobywanie podstawowych umiejętności i wiedzy związanej z dbaniem o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą. Podopieczni kształcą umiejętności związane z wykonywaniem czynności higienicznych i samoobsługowych.

Pozostałe formy działalności

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie świadczy również usługi z zakresu:

1. Opieki i pielęgnacji - zapewnienie niezbędnej opieki podczas pobytu w placówce, udzielanie wsparcia przy wykonywaniu zadań i czynności samoobsługowych. Przez cały czas pobytu placówka zapewnia opiekę pielęgniarki, która wykonuje czynności medyczne i udziela pomocy w zależności od potrzeb.

2. Opieki psychologicznej - dyżur psychologa 2 godziny w tygodniu. W przypadku konieczności zapewnienia opieki psychologicznej w szerszym zakresie zapewnia się dodatkowe godziny. Psycholog prowadzi indywidualne konsultacje z uczestnikami, treningi umiejętności społecznych, zapewnia wsparcie i pomoc dla rodziców i opiekunów. Organizuje również zajęcia grupowe.

3. Organizowania i udziału uczestników w zajęciach kulturalnych, integracyjnych i sportowych - uczestnicy mają możliwość integracji z rówieśnikami, uczestniczą w życiu środowiska lokalnego poprzez udział w różnego rodzaju projektach adresowanych zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i zdrowych. Mogą korzystać z ofert instytucji kultury, oświaty oraz organizacji pozarządowych i innych. Uczestnicy są angażowani do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

4. Zapewnienia wyżywienia - podczas pobytu w placówce zapewnia się jeden ciepły posiłek przygotowywany w ramach zajęć kulinarnych. Uczestnicy skierowani na pobyt w filii ośrodka mają zapewnione 3 posiłki dziennie.

5. Współpracy ze środowiskiem rodzinnym i opiekunami - ośrodek współpracuje z rodzicami i opiekunami, organizuje spotkania w celu omawiania najważniejszych problemów i osiągnięć uczestników. Podczas spotkań omawiane są również zagadnienia dotyczące funkcjonowania placówki i jej bieżącej działalności. Rodzice mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego w ramach dyżuru psychologa. Opiekunowie są zapraszani na niektóre uroczystości organizowane w placówce.

6. Transportu - uczestnicy mają możliwość korzystania z dowozu do placówki i do domu, samochodem, który jest w posiadaniu ośrodka. Z dowozu korzysta część uczestników z terenu całego Powiatu Pleszewskiego. Część podopiecznych organizuje sobie dojazd we własnym zakresie lub przychodzi pieszo.

7. Poradnictwa socjalnego - forma pomocy oferowana przez pracownika socjalnego uczestnikom ośrodka oraz ich rodzinom i opiekunom, której celem jest prowadzenie dokumentacji, pomoc w załatwianiu formalności, wypełnianiu dokumentów do urzędów i instytucji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz aktywizacja zawodowa uczestników.


© PŚDS 2020