PŚDS => o nas => zadania

ZADANIA

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie realizuje zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym, świadczy usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne, terapeutyczne, udziela wsparcia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizuje wszelkie zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, zmierzające do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku.

Placówka jest domem przeznaczonym dla osób wymagających wsparcia środowiskowego, zmierzającego do poprawy funkcjonowania w życiu codziennym. Funkcjonowanie ośrodka jest skierowana na działania wspierająco - aktywizujące rozumiane, jako zespół zadań zmierzających do przeciwdziałania izolacji społecznej, zapewnienia niezbędnej opieki oraz osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Realizowane usługi zmierzają do wzmocnienia i podniesienia poziomu funkcjonowania społecznego oraz mają korzystnie wpłynąć na ich ogólny stan psychofizyczny. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Cele szczegółowe działalności Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

1.Zapewnienie uczestnikom niezbędnej opieki, pomocy i wsparcia w procesie przystosowania i przygotowania do życia społecznego.

2. Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i terapeutycznych.

3. Świadczenie usług aktywizujących i wspierających w ramach realizowanych treningów.

4. Nabywanie umiejętności efektywnego wykorzystania środków finansowych.

5. Rozwijanie niewerbalnych form ekspresji emocji i wyobraźni poprzez udział we wszelkiego rodzaju działaniach twórczych opartych na różnorodnych technikach plastycznych i teatralnych.

6. Realizowanie różnego rodzaju treningów w ramach opracowanego indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego każdego uczestnika.

7. Wzmocnienie poziomu samodzielności, kreatywności i aktywności osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych poprzez podejmowane w placówce działania.

8. Podnoszenie wiedzy ogólnej i nabywanie umiejętności mających zastosowanie w życiu codziennym.

9. Stworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych.

10. Umożliwienie dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

11. Podnoszenie poziomu aktywności fizycznej i promocja zdrowego stylu życia.

12.Umożliwienie nabywania doświadczeń i rozwijania umiejętności organizowania i wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej podczas zajęć.


© PŚDS 2020