Powiatowy Orodek Interwencji Kryzysowej - Aktualnoci

SPOTKANIE Z PRZEDSTWICIELAMI SZKӣ W CELU OPRACOWANIA PROCEDURY POSTPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEMOCY WOBEC DZIECKA

W dniu 29 kwietnia 2009 roku odbyo si spotkanie z pedagogami i dyrektorami szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu w celu opracowania wsplnej procedury w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dzieci. Na spotkanie zaproszono rwnie przedstawicieli: Sdu Rejonowego w Pleszewie, Prokuratury Rejonowej w Pleszewie, Kuratorskiej Suby Sdowej, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pleszewie a take czonkw Powiatowego Zespou Profilaktycznego.

W wyniku wsplnych prac powstaa procedura, ktr kada z obecnych szk bdzie moga wykorzysta w celu skutecznego i szybkiego udzielania pomocy krzywdzonemu dziecku.

Burz dyskusji wywoaa rola pedagoga w szkole, ktrego kompetencje czsto nie pozwalaj na spenianie oczekiwa innych instytucji.

Jednogonie stwierdzono, e na terenie powiatu pleszewskiego wystpuje luka w systemie wsparcia psychologicznego dziecka w sytuacji kryzysowej oraz brak dziaa podejmowanych na rzecz pracy z rodzinami krzywdzonych dzieci. Funkcjonujca na naszym terenie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nie jest w stanie udzieli wsparcia stosownego do potrzeb w tym zakresie.
2009-05-15PCPR Pleszew 2007-2021