2021-04-08
Aktualności
PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku


W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznawia realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł jest adresowany do samorządów powiatowych i gminnych, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Na ten cel w 2021 roku Fundusz zabezpieczył 50 mln zł.

Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na działania własne na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków epidemii, jak i na działania realizowane przez organizacje pozarządowe.

Wsparcie finansowe proponowanych przez samorządy działań może dotyczyć między innymi:

• świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością;

• transportu;

• dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;

• organizacji opieki domowej;

• zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);

• zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, ubrań;

• zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);

• utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych);

• zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;

• organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

Co ważne, Fundusz nie określa katalogu dofinansowanych działań. Samorządy mogą samodzielnie wybrać taki rodzaj pomocy, który jest niezbędny na danym terenie i wynika ze specyficznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców lub ich otoczenia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu IV udzielana jest samorządom w formie finansowania albo dofinansowania.

Wzory wniosków o przyznanie finansowania albo dofinansowania w Module IV zostały przygotowane odpowiednio do sposobu realizacji zadania.

Wnioski mogą być składane przez samorządy powiatowe i gminne w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 listopada 2021 r. Wnioski rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu.

Serdecznie zapraszamy samorządy powiatowe i gminne do zapoznania się z dokumentami programowymi i podjęcia realizacji Modułu IV programu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacja - w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2023