O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem w organizowaniu i realizowaniu systemu polityki społecznej Powiatu Pleszewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i wykorzystanie potencjału środowiska lokalnego.


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Kazimierza Wielkiego 7A,

tel. (62) 7420-161,

e-mail: sekretariat@pcpr-pleszew.pl


Wyświetl większą mapę

DYREKTOR: Małgorzata SZELĄG

Z-CA DYREKTORA: Lucyna ROSZAK

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 7.30-15.30

W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 13.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na szczeblu samorządu powiatu. Centrum jest jednostką budżetową, której organem założycielskim jest Rada Powiatu Pleszewskiego. Centrum działa jako samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa podporządkowana bezpośrednio Zarządowi Powiatu Pleszewskiego.

 • Przedmiotem Centrum jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Udziela pomocy i określonych form wsparcia wybranym grupom klientów – niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom tych rodzin oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, osobom posiadającym status uchodźcy.

 • Kwalifikuje i kieruje osoby ubiegające się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.

 • Zapewnia dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie świadczy pomocy finansowej osobom indywidualnym znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. Wsparcia w tych sytuacjach udzielają gminne ośrodki pomocy społecznej, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

 • Zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

  • udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

  • udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,

  • dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej,

  • finansowanie kosztów szkolenia bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.


PCPR Pleszew 2007-2023