Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze

Rodziny zastępcze

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia całodobowo opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw w szczególności:

1) traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

2) zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

3) zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

4) zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;

5) zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

6) zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

7) umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.


Jak zostać rodziną zastępczą?

1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050), oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Etap I

Zgłoszenie kandydatów. Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, zgłaszają się do Sekcji ds. Pieczy Zastępczej osobiście lub telefonicznie w celu uzyskania ogólnych informacji na temat systemu funkcjonowania pieczy zastępczej

Rozmowa wstępna. Rozmowę wstępną przeprowadzają kierownik sekcji i/lub pracownicy zespołu ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka realizujący zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Pracownik zespołu ds. pieczy zastępczej w celu bliższego poznania kandydatów przeprowadza w środowisku kandydatów analizę sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

W uzasadnionych przypadkach PCPR może zasięgać opinii środowiskowych na temat kandydatów np. od pracodawcy, sąsiadów, sołtysa w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – zaświadczenia i opinii ze szkoły.

Z kandydatami przeprowadza się wywiad pedagogiczny, który w szczególności dotyczy: - motywacji kandydatów przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej – rozpoznania predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych kandydatów oraz oczekiwań związanych z przyjmowanym dzieckiem - doświadczeń w opiece nad dziećmi.

Badania psychologiczne - psycholog zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadza z kandydatami badania psychologiczne tj. wywiad kliniczny oraz testy badające predyspozycje i motywacje psychologiczne kandydatów).

Analiza zebranej dokumentacji: zespół ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka dokonuje analizy zebranej dokumentacji, na podstawie której kieruje lub nie kandydatów na szkolenie.

Skierowanie na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze wydaje Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.,

Etap II

Szkolenie kandydatów prowadzone będzie w oparciu o program PRIDE /Rodzinna Opieka Zastępcza zatwierdzony decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Sesje szkoleniowe odbywają się w grupach w liczbie godzin wynikających z założenia programowych i są prowadzone metodą warsztatową.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zapewnia kandydatom możliwość odbycia 10 godzinnych praktyk w pieczy zastępczej.

Po zakończeniu szkolenia Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej wydaje świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Etap III

Ukończenie programu szkoleniowego nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego, które uprawni kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Zaświadczenie kwalifikacyjne jest wydawane kandydatom przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na pisemny wniosek składany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Wszystkie osoby zainteresowane ideą rodzicielstwa zastępczego zapraszamy serdecznie do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji.


PCPR Pleszew 2007-2023