Domy pomocy społecznej na terenie Powiatu Pleszewskiego

2021-09-08
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Informujemy, że pleszewski Dom Pomocy Społecznej dysponuje miejscami na oddziale dla osób przewlekle somatycznie chorych, a także oddziale dla przewlekle psychicznie chorych osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn.
2020-12-30
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej
Informujemy, że w chwili obecnej posiadamy wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/oddział dla przewlekle somatycznie chorych osób (mężczyzna/kobieta), oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie.
2019-11-13
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej
Informujemy, że w chwili obecnej posiadamy 1 wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/oddział dla przewlekle somatycznie chorych osób (mężczyzna) oraz 1 miejsce w Domu Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie chłopców w Broniszewicach.
2019-04-30
Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie
Informujemy, że w chwili obecnej posiadamy 1 wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/Oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie.
2019-01-30
Średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior+" w Pleszewie
Zarządzeniem nr 3/19 Starosty Pleszewskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku ustalono nowy średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior+" obowiązujący w obecnym roku, który wynosi 520,39 zł.
2019-01-30
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2019 roku na terenie Powiatu Pleszewskiego
Zarządzeniem nr 2/19 Starosty Pleszewskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku ustalono nowy średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Pleszewskiego obowiązujący w obecnym roku.
2017-06-23
XV Integracyjne Spotkanie z Rodzinami w Fabianowie
10 czerwca 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – oddział w Fabianowie odbyło się XV Integracyjne Spotkanie z Rodzinami.
2017-03-23
Połączenie Domów Pomocy Społecznej w Fabianowie oraz Pleszewie
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie Uchwały Nr XVII/141/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2016r. nastąpiło połączenie domów pomocy społecznej w Pleszewie i Fabianowie.
2017-01-26
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach
Informujemy, że obecnie Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie/profil dla chłopców) dysponuje wolnymi 2 miejscami.
2016-11-21
"Konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach"
Zarząd Powiatu w Pleszewie zaprasza do składania ofert w konkursie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.
2016-05-25
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Pleszewie
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pleszewie to miejsce, w którym seniorzy mogą spotykać się oraz aktywnie spędzać czas w rodzinnej atmosferze.
2016-05-25
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Pleszewie
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pleszewie to miejsce, w którym seniorzy mogą spotykać się oraz aktywnie spędzać czas w rodzinnej atmosferze.
2015-05-05
Procedura kierowania i umieszczania w Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Od października 2012 roku przy Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle psychicznie chorych funkcjonuje pododdział dla osób uzależnionych od alkoholu.
2015-04-14
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego zaprasza
Zapraszamy osoby starsze i niesamodzielne do korzystania z usług Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, która funkcjonuje w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 16.00.
2013-07-29
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle somatycznie chorych (kobiety lub mężczyźni).

Domy pomocy społecznej na terenie Powiatu Pleszewskiego

Zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Na terenie Powiatu Pleszewskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego:

- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn oraz przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn,

- Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie dla przewlekle psychicznie chorych kobiet.

Trzeci dom pomocy społecznej funkcjonujący na terenie Powiatu prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika, który przeznaczony jest dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 3 roku życia do 18 roku życia, jest to Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z ofertą domów pomocy społecznej poprzez strony internetowe:

- Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach: www.broniszewice.dominikanki.pl;

- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie: www.dpspleszew.com.pl (oddział dla przewlekle somatycznie chorych, oddział dla przewlekle psychicznie chorych) oraz www.dpsfabianow.pl (oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet).

Dla kogo przeznaczone są miejsca w domu pomocy społecznej?

Ustawodawca w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przyjął, że osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Kierowanie do domów pomocy społecznej następuje z określeniem konkretnego typu domu Klasyfikacja domów ujęta została w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, która domy pomocy społecznej podzieliła na następujące typy, dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie.

Art. 38 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego wskazuje, że osobie, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, może być za jego zgodą lub zgodą jej przedstawiciela ustawowego przyjęta do domu pomocy społecznej.

Na jakiej podstawie umieszcza się osobę w domu pomocy społecznej oraz jakie są wymagane dokumenty?

Osoba zainteresowana, która spełnia odpowiednie przesłanki (patrz punkt: Dla kogo przeznaczone są miejsca w domu pomocy społecznej?) musi zgłosić się do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej, który może zakwalifikować osobę i przyznać jej świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej jakim jest pobyt i usługi w domu pomocy społecznej (art. 36 ust. 2 pkt o ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej). W takim przypadku ośrodek pomocy społecznej przesyła skompletowaną dokumentację do odpowiedniego powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Wymagana dokumentacja, na której podstawie kieruje się do domu pomocy społecznej określona została w § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, musi zawierać następujące dokumenty:

- pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania, za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

- rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę;

- decyzja o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;

- decyzja organu emerytalno – rentowego ustalająca wysokość emerytury lub renty oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno – rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

- oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych (np. dzieci) przed wstępnymi (np. rodzice) zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

- zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

- pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody;

- pisemna zgoda ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;

- orzeczenie sądu o konieczności umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dobra praktyką jest załączanie do wniosku:

- zaświadczenia lekarskiego;

- zaświadczenia lekarza psychiatry w przypadku kierowania do typu domu dla przewlekle psychicznie chorych;

- zaświadczenia psychologa w przypadku kierowania do typu domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;

- zaświadczenia lekarskiego o wskazaniu odpowiedniego typu domu;

- zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- opinii dotyczącej stopnia sprawności psychoruchowej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej;

- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika.

Załączenie wyżej wymienionych dokumentów w całości lub części daje możliwość najbardziej kompleksowego objęcia pomocą i wsparciem osobę kierowaną do domu pomocy społecznej.

Po weryfikacji otrzymanej dokumentacji pracownik powiatowego centrum pomocy rodzinie informuje ośrodek pomocy społecznej o możliwym zakończeniu sprawy:

- odmowa przyjęcia równoznaczna z odesłaniem dokumentacji do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej;

- umieszczenie – zgodnie z art. 59 ust. 2 oraz art. 112 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, które określają, że decyzję umieszczającą w domu pomocy społecznej wydaje dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie. Następnie zgodnie z § 12.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

- w razie niemożliwości umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej (art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania (art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej). Średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku (art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności (art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej):

- mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;

- małżonek, zstępni (np. dzieci) przed wstępnymi (np. rodzice);

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą (art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej):

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

- małżonek, zstępni (np. dzieci) przed wstępnymi (np. rodzice) – zgodnie z umową zawartą z gminą, która kieruje do domu pomocy społecznej (w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300%* kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300%* tego kryterium, w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę, jest wyższy niż 300%* kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300%* kryterium dochodowego na osobę;

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy miedzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby o których wcześniej mowa.

* kryterium dochodowe określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542,00 zł, dla osoby w rodzinie jest równe 456,00 zł.

Powyższe zasady zostały ustalone dla osób, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku. W stosunku do osób umieszczonych oraz posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed 1 stycznia 2004 roku (art. 149, 155 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) decyzje zmieniające decyzje o odpłatności i o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje starosta właściwy ze względu na położenie domu. Powiat, który prowadzi lub zleca prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, według określonych zasad. Zgodnie z art. 87 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego osoby przyjęte do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz osoby posiadające skierowania do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1 stycznia 2004 roku ponoszą opłatę na dotychczasowych zasadach. Podstawową zasadą odpłatności, która ma zastosowanie do ww. osób przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz posiadających skierowania do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1 stycznia 2004 roku jest zasada określona w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, która stanowi, że miesięczna opłata za pobyt w domu pomocy społecznej zostaje podwyższona do pełnego kosztu utrzymania, nie więcej jednak niż do 70% dochodu osoby lub na osobę w rodzinie, po osiągnięciu przez dom pomocy społecznej standardu. W związku z tym, w przypadku dojścia domu pomocy społecznej do wymaganego standardu i otrzymaniu zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej na czas nieokreślony, w stosunku do osób przebywających na tzw. starych zasadach, przestaje obowiązywać zasada określona w art. 35 ust. 1 pkt. 1, która limitowała miesięczną opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osoby pełnoletniej do wysokości 200% (150% osoby małoletniej) kwoty określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2.

Akty prawne

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kontakt z pracownikami Sekcji Promocji, Szkoleń i Instytucji Pomocy Społecznej

Kierownik: tel.: 62 742 01 61 e-mail: pr@pcpr-pleszew.pl

Aspirant Pracy Socjalnej, tel.: 62 742 01 61 e-mail: ips@pcpr-pleszew.pl


PCPR Pleszew 2007-2023