Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - aktualności

2024-01-23
Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
Z dniem 30 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768), zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2023-12-28
Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
Celem ustawy jest przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności staną się ostateczne.
2023-12-22
Świadczenie wspierające
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) zostało wprowadzone nowe świadczenie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, którego celem będzie częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.
2023-05-16
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ALBO STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!
Dnia 05 maja 2023 r. opublikowano (ogłoszono) w Dzienniku Ustaw: ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023r. poz. 852).
2021-07-01
Nowy druk wniosku o wydanie karty parkingowej
Powiatowy Zespół informuje, iż od 01.07.2021 r. obowiązuje nowy druk wniosku o wydanie karty parkingowej.
2017-08-07
Od dnia 1 sierpnia 2017 r. nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej!
W dniu 01.08.2017 r. wchodzą w życie zmiany dot. wydawania legitymacji w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.).
2014-07-02
Zasady wydawania kart parkingowych
Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
2014-06-17
UWAGA! KARTY PARKINGOWE
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie informuje, że nałożono na Powiatowe Zespoły obowiązek wydawania od dnia 01.07.2014 r. kart parkingowych.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Orzeczenia wydawane są w celach pozarentowych:

  • szkolenia, w tym specjalistycznego,
  • odpowiedniego zatrudnienia,
  • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
  • korzystania z systemu pomocy społecznej,
  • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
  • uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego,
  • uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego,
  • uzyskania karty parkingowej,
  • uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o stopniu niepełnosprawności osoby dorosłe i dzieci po 16 roku życia (wniosek – zał. nr 1) oraz o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia (wniosek - zał. nr 2).

Powiatowy Zespół wydaje bezpłatnie na podstawie aktualnych orzeczeń legitymacje osób niepełnosprawnych dla osób dorosłych (wniosek - zał. nr 3) i dzieci do 16 roku życia (wniosek – zał. nr 4).

Wnioski są przyjmowane codziennie od 7.30 do15.30 w pokoju nr 8.


Poniżej zamieszczamy formularze wniosków do pobrania.


Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej
Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę w wysokości 21 zł za wydanie karty parkingowej
Wniosek o wydanie karty parkingowej
Wniosek o wydanie karty parkingowej - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie karty parkingowej do 16 r. ż. - oświadczenie RODO
Oświadczenie dot. weryfikacji orzeczenia celem wskazania przesłanek do karty parkingowej
Zwrot wpłaty o wydanie karty parkingowej/duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej
Informacja socjalno-społeczna - osoby do 16 r.ż.
Informacja socjalno-zawodowa - osoby po 16 r.ż.
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.)
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby po 16 r.ż.)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dziecko do 16 r. ż.) - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
Upoważnienie do odbioru orzeczenia
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - osoba dorosła
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - osoba do 16 lat
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dziecko do 16 r. ż.) - oświadczenie RODO
Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego

PCPR Pleszew 2007-2023