2017-08-07
Aktualności
Od dnia 1 sierpnia 2017 r. nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej!


W dniu 01.08.2017 r. wchodzą w życie zmiany dot. wydawania legitymacji w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.). Link do zmiany

Legitymację będzie mogła uzyskać osoba niepełnosprawna na podstawie nowego wzoru wniosku, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Dokument będzie wystawiany na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

- 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),

- 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopnień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia,

- osobom, które ukończyły 60 rok życia legitymacje wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji.

W przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna posiadać będzie więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub dokumentująca stopnień niepełnosprawności będzie wystawiana na podstawie ostatniego orzeczenia.

Jednocześnie z dniem 01.08.2017 r. nie następuje nowelizacja par. 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie wydawania legitymacji - co oznacza, że Zespoły wydają nadal legitymacje na "starych drukach" wg obowiązującej treści paragrafu 35 ww. rozporządzenia, przy uwzględnieniu zmian w ww. ustawie. Wnioski złożone po 01.08.2017 r. do dnia nowelizacji rozporządzenia, przyjmowane są na drukach umożliwiających wydanie legitymacji według nowego wzoru bez konieczności ponownego składania wniosków.


PCPR Pleszew 2007-2019