Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie

Zgodnie z art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) przy Starostach tworzy się Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwane dalej „powiatowymi radami”, będące organami opiniodawczo-doradczymi.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Kadencja rad trwa 4 lata.

Zarządzeniem Nr 29/07 Starosta Pleszewski z dnia 12 października 2007 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Pleszewskim na okres kadencji 2007-2011 powołał na członków Rady:

 • Czesław Skowroński
 • Tadeusz Rak
 • Józef Pera
 • Halina Hybner
 • Małgorzata Wróblewska


PCPR Pleszew 2007-2019