2022-07-29
Aktualności
Nowe programy PFRON Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”


Informujemy, że Powiat Pleszewski przystąpił do realizacji programów, które przyczynią się do wzrostu niezależności oraz ułatwią aktywność zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Realizatorem obu programów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Nabór wniosków zostanie rozpoczęty 03.08.2022 roku, a wnioski będzie można składać wyłącznie poprzez System SOW w formie elektronicznej.

W przypadku programu „Mieszkanie dla absolwenta” będzie on realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania ponoszone w okresie 36 miesięcy.

Program ,,Mieszkanie dla Absolwenta’’ realizowany będzie w latach 2022-2026.

Zawieranie umów z beneficjentami planowane jest do 31.12.2023 r.

W ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta” wniosek mogą złożyć osoby posiadające:

- znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także stopień umiarkowany;

- status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

- pełną zdolność do czynności prawnych;

- oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

- oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Natomiast w przypadku programu „Dostępne mieszkanie” dofinansowane będą koszty zamiany mieszkania niedostępnego na mieszkanie wolne od barier architektonicznych.

Program ,,Dostępne mieszkanie’’ realizowany będzie w latach 2022-2025.

Zawieranie umów z beneficjentami planowane jest do 31.12.2024 r.

W ramach programu „Dostępne Mieszkanie” wniosek mogą złożyć osoby posiadające:

- znaczny stopień z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

- oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

- oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

- w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

Wniosek adresat pomocy składa w mieście swojego aktualnego zamieszkania.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w tym systemie z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej

Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są dostępne na stronie internetowej PFRON: „Mieszkanie dla Absolwenta”, „Dostępne Mieszkanie”.

Osoby niepełnosprawne już teraz gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie e PUAP.

Nowe programy PFRON Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie w ramach pakietu ''Samodzielność – Aktywność – Mobilność!'' - w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2023