2022-11-07
Aktualności
Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży

Po przerwie związanej z pandemią w tym roku z inicjatywy Prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie – Grażyny Kaczmarek w dniach od 18 do 24 lipca 2022 roku ponad 20 osobowa grupa dzieci i młodzieży uczestniczyła w wyjeździe do Białego Dunajca. Kolonie oprócz tego, że współfinansowane były ze środków własnych Stowarzyszenia to również duży wkład stanowiła dotacja udzielona na realizację projektu pn. Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży współfinansowana ze środków Burmistrza Gminy Chocz w ramach zadania publicznego dotyczącego zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Chocz z zajęciami dotyczącymi profilaktyki uzależnień, zajęciami socjoterapeutycznymi.

Wyjątkowo piękna pogoda pozwoliła na realizację bogatego programu:

Dzień pierwszy: zbiórka przed Urzędem Miejskim Gminy Chocz, spotkanie z Burmistrzem Gminy Chocz , Sekretarzem Gminy Chocz oraz Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu, kontrola Policji, zwiedzanie Jasnej Góry, zakwaterowanie, kolacja, zajęcia integracyjne, higiena wieczorna, cisza nocna.

Drugi dzień: pobudka i poranna higiena, śniadanie, przygotowanie do wyjścia w góry, spotkanie z przewodnikiem górskim, wyjazd do Tatrzańskiego Parku Narodowego, realizacja programu turystyki górskiej, powrót do miejsca zakwaterowania, obiad, cisza poobiednia, realizacja programu profilaktycznego, gry planszowe, kolacja, gry i zabawy na świeżym powietrzu, higiena wieczorna, cisza nocna.

Trzeci dzień: pobudka i higiena poranna, śniadanie, przygotowanie do górskich wędrówek, wyjazd do Tatrzańskiego Parku Narodowego, realizacja programu turystyki górskiej z przewodnikiem, powrót do miejsca zakwaterowania, obiad, cisza poobiednia i przygotowanie do wyjazdu na basen, wyjazd do Aqua Parku w Zakopanem, powrót do miejsca noclegu, kolacja, gry i zabawy grupowe, realizacja programu profilaktycznego, higiena wieczorna, cisza nocna.

Czwarty dzień: pobudka i higiena poranna, śniadanie, sprzątanie pokoi, realizacja programu profilaktycznego, gry i zabawy na świeżym powietrzu, obiad, cisza poobiednia i przygotowanie do wyjścia a Termy w Szaflarach, spacer na Termy, pobyt w Termach, spacer do miejsca zakwaterowania i zwiedzanie Białego Dunajca, kolacja, gry planszowe, realizacja programu profilaktycznego, higiena wieczorna, cisza nocna.

Dzień piąty: pobudka i higiena poranna, śniadanie, przygotowanie do wędrowania po górach, wyjazd do Tatrzańskiego Parku Narodowego, górskie wędrówki z przewodnikiem, powrót do miejsca wypoczynku, obiad, cisza poobiednia, realizacja programu profilaktycznego, gry i zabawy, kolacja, gry planszowe, wieczorna higiena, cisza nocna.

Dzień szósty: pobudka i higiena poranna, śniadanie, przygotowanie do wyjazdu w góry, wyjazd do Tatrzańskiego Parku Narodowego, wędrowanie po górach z przewodnikiem, powrót do domu wczasowego, obiad, cisza poobiednia, wyjazd do zakopanego, zwiedzanie Zakopanego i pobyt na Krupówkach, powrót do ośrodka wypoczynkowego, kolacja, gry i zabawy muzyczne, realizacja programu profilaktycznego, wieczorna higiena, cisza nocna.

Siódmy dzień: pobudka, poranna higiena, pakowanie, wyjazd, powrót.

W ramach projektu realizowane były także zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień, zajęcia socjoterapeutyczne. Celem programu profilaktyczno – edukacyjnego w wymiarze 20 godzin (5 bloków po 4 godziny) jest ograniczenie negatywnych zjawisk występujących w środowisku dzieci i młodzieży. Celem opracowanego scenariusza jest przede wszystkim uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń płynących z zażywania środków odurzających, uwrażliwienie na zagrożenia współczesnego świata oraz zainteresowanie profilaktyką przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z presją rówieśników, a także kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne życie.

Program składał się z V bloków.

I blok: Przemoc i agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy: Wprowadzenie do tematu zachowań agresywnych. Komunikacja werbalna, niewerbalna. Wyrażanie uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych. Stres i konstruktywne sposoby radzenia sobie z nim. Przyczyny zachowań agresywnych – ich podłoże. Przemoc i jej skutki. Agresja z punktu widzenia osoby trzeciej + pokazy fragmentów filmów. Poczucie własnej wartości – moje mocne strony.

II blok: Cyberprzemoc czyli rzeczywiste zagrożenia wirtualnego świata - Zastosowanie Internetu i telefonów komórkowych. Stosowanie przemocy jako formy krzywdzenia i jej konsekwencje. Role sprawcy. Straty, jakie ponosi sprawca, gdy ucieka się do stosowania przemocy. Jakie mogą być odczucia oraz konsekwencje przemocy w sieci dla ofiar cyberprzemocy. Jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań. Jak powinna zachowań się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy. Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci. Świadek sytuacji trudnych. Jak należy reagować na podejrzane pytania w sieci.

III blok: Uzależnienia od alkoholu i nikotyny - Konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim. Wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci. Przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi. Wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów. Fakty i mity dot. uzależnień.

IV blok: Dopalacze i inne środki psychoaktywne (w tym energy drinki) - Czym jest uzależnienie ? Kto uzależnia się od środków psychoaktywnych? Czym są dopalacze? – znaczenie słowa, definicje. Specyfika uzależnienia. Tolerancja organizmu na substancję. Co zmusza osobę uzależnioną do robienia tego, czego nie chce? Współuzależnienie – czy problem istnieje?

V blok: Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego! – warsztat o budowaniu relacji. Uczestnictwo w grupie społecznej i związane z nim pełnienie różnych funkcji jest jednym z podstawowych elementów życia społecznego. Młodzi ludzie uczą się tego już od najmłodszych lat, ale nie zawsze uświadamiają sobie, jak ważne jest nabywanie określonych umiejętności, które pozwalają na pełne wykorzystywanie ich własnych możliwości oraz potencjału całej grupy. W toku zaproponowanych ćwiczeń warsztatowych młodzi ludzie będą mogli samodzielnie zidentyfikować korzyści wynikające ze współpracy oraz nauczą się, jak rozpoznać własne umiejętności i wykorzystać je dla osiągnięcia wspólnych celów całej grupy. Wypracowanie wśród młodych ludzi przeświadczenia, że razem możemy więcej, bo każdy z nas posiada inne atuty, jest niezwykle istotne w procesie kształtowania właściwych postaw społecznych.


PCPR Pleszew 2007-2023