2022-12-07
Aktualności
Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku.

Program realizowany będzie w obszarach:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

Obszar D – likwidacja barier transportowych,

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce-> Programy i zadania PFRON -> Programy realizowane obecnie -> Programy wyrównywania różnic między regionami III->,,Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2023 roku.

Projekty dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego nr 7a do dnia 15 lutego 2023 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą programu.


PCPR Pleszew 2007-2023