2024-01-23
Aktualności
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

• dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,

• usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,

• podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:

• diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,

• działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,

• działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,

• usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,

• wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:

• wzmocnienie rozwoju psychologiczno-społecznego dla 777 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,

• poprawa funkcjonowania 61 rodzin zastępczych,

• objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,

• rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

20 589 381, 98 zł

Kwota dofinansowania UE:

14 412 567,38 zł

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

• Powiat Jarociński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

• Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

• Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

• Powiat Krotoszyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

• Powiat Ostrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

• Powiat Ostrzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie

• Powiat Pleszewski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

• Miasto Kalisz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

KONTAKT w sprawie projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kazimierza Wielkiego 7a

63-300 Pleszew

Tel. 62 7420 161

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Informacja - w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2023