2024-04-09
Aktualności
Ruszył projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie z radością informuje, że działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim są kontynuowane w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)". Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)" dofinansowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Działania OWES w ramach projektu obejmować będą:

1. tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych (PS), istniejących PS oraz podmiotach ekonomii społecznej (PES), które zostaną przekształcone w PS - przez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społ. (196 miejsc pracy w PS);

2. usługi wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa społeczne, w tym wsparcia specjalisty ds. reintegracji w tworzeniu indywidualnych planów reintegracyjnych (IPR) oraz finansowania tych działań (wsparcie reintegracyjne przynajmniej 196 IPR w okresie realizacji projektu);

3. świadczenie usług wspierających rozwój PES i PS przez doradztwo, inkubację (szkolenia ścieżkowe, doradztwo, KOW), animację lokalną (animator lokalny + liderzy lokalni), poradnictwo specjalistyczne dla PES prowadzących oraz nie prowadzących działalność gospodarczą, kursy/szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wsparcie marketingowe (pakiety marketingowe) - zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej oraz zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 (KPRES 2030);

Grupa docelowa

Uczestnicy korzystający bezpośrednio ze wsparcia OWES (zamieszkujący, pracujący, uczący się, prowadzący PES) na terenie subregionu kaliskiego:

• osoby niezatrudnione, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o ekonomii społecznej lub wskazanych w Podrozdziale 4.2 Wytycznych obszarowych. Jednocześnie preferowane do wsparcia będą osoby, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i;

• osoby fizyczne planujące założenie PES;

• przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, planujących założenie PES;

• kadra zarządzająca PES oraz pracownicy/członkowie PES, objęta wsparciem w ramach współpracy z danym PES;

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia w PES oraz zwiększenie dostępu do usług dla PES poprzez:

• zwiększenie liczby miejsc pracy w PS o 196 miejsc;

• zwiększenie liczby osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu o 137 osób;

Oprócz tego zakłada się, że wsparciem objętych zostanie przynajmniej 107 podmiotów ekonomii społecznej (PES), a wsparciem w projekcie objętych zostanie przynajmniej 215 osób niezatrudnionych.

Całkowita wartość projektu wynosi 24 180 128,96 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (kwota dofinansowania UE) wynosi 16 926 090,27 PLN

Więcej informacji o projekcie można uzyskać u naszych doradców, w siedzibach OWES oraz poprzez formularz kontaktowy pod linkiem: https://jadwiga.org/owes-efs/kontakt-3.

Dominik Radwański, tel. +48 668 413 751, e-mail: dominik@jadwiga.org;

Jacek Bykowski, tel. 604 997 093, e-mail: jacek@jadwiga.org.

Biuro OWES w Puszczykowie

ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo

tel.: +48 61 898 30 68

e-mail: fundacja@jadwiga.org

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Biuro OWES w Koźminie Wielkopolskim

ul. Stary Rynek 22 (w budynku siedziby Spółdzielni Socjalnej „VIVO”)

63-720 Koźmin Wielkopolski

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Ulotka informacyjna - w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2023