2024-05-17
Aktualności
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 01.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa

Z terenów powiatów Jarocińskiego, Kaliskiego, Kępińskiego, Krotoszyńskiego, Ostrowskiego, Ostrzeszowskiego, Pleszewskiego oraz Miasta Kalisz:

- dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,

- usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,

- podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie

- diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,

- działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,

- działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,

- usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,

- wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu

- wzmocnienie rozwoju psychologiczno-społecznego dla 777 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,

- poprawa funkcjonowania 61 rodzin zastępczych,

- objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,

- rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,

Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

20 589 381,98 zł

Kwota dofinansowania UE

14 412 567,38 zł

Partner wiodący

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy

- Powiat Jarociński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

- Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

- Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

- Powiat Krotoszyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

- Powiat Ostrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

- Powiat Ostrzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie

- Powiat Pleszewski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

- Miasto Kalisz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

KONTAKT w sprawie projektu: Roman Hajdasz tel. 62 7420-161 w. 209

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacja - w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2023