2024-06-13
Aktualności
Trwa nabór uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJACYCH PRZEMOC DOMOWĄ „PARTNER”- edycja 2024 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że w terminie od 1 lipca 2024r. do 15 grudnia 2024r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową „Partner”- edycja 2024r.

Program rozpocznie się od indywidualnych spotkań z osobami stosującymi przemoc domową, które zapoczątkują 60 godzinny etap pracy grupowej.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc domową

są kierowane w szczególności do:

- osób stosujących przemoc domową wobec których wdrożono procedurę Niebieskiej Karty

- osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

- osób stosujących przemoc domową, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

- osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym ( kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społeczne, centrum usług społecznych oraz zespoły interdyscyplinarne).

- wszystkich chcących polepszyć swoje relacje z bliskimi i podwyższyć swoje kompetencje komunikacyjne

Praca z osobami stosującymi przemoc domową dotyczyć będzie korekty ich przekonań w obszarze życia rodzinnego i partnerskiego, edukacji zagadnień przemocy domowej, życia uczuciowego i emocjonalnego. Wobec każdego uczestnika programu określone zostaną indywidualne poziomy napięcia towarzyszące stosowaniu przemocy domowej oraz plany bezpieczeństwa.

W celu umówienia się prosimy o wcześniejszy kontakt:

• telefoniczny 668 473 977

• lub e-mailowy oik_pleszew@op.pl


PCPR Pleszew 2007-2023