2011-12-01
Aktualności
Konferencja podsumowująca „Projekt wrażliwy na wiek”

29 listopada w Bibliotece Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie odbyła się konferencja zamykająca realizację „Projektu wrażliwego na wiek – program aktywizacji osób w wieku 60+ z wykorzystaniem potencjału wolontaryjnego” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i realizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Pleszewie.

W ciągu 6 miesięcy trwania projektu, poprzez realizację różnych form warsztatowych, szkoleniowych i w zakresie zdrowia udało się zaktywizować 30 osób w wieku 60+ z terenu Powiatu Pleszewskiego.

Poprawa psychospołecznego funkcjonowania (poprzez organizację warsztatów informatycznych, filmowych relaksacyjnych, wizażu, wykładów z dietetyki i profilaktyki zdrowia oraz psychologii, wycieczek do Torunia i Lichenia, zajęć sportowych w formie nordic walking), nabycie kompetencji informatycznych, wreszcie rozwój wolontariatu i integracji międzypokoleniowej to tylko część wymiernych efektów „Projektu wrażliwego na wiek”.

Istotnym elementem projektu jest inicjatywa powołania Klubu Seniora w gminie Czermin z udziałem uczestniczek projektu (wartość dodana projektu).

W ramach konferencji organizatorzy składali podziękowania wolontariuszom zaangażowanym w realizację zajęć informatycznych i pracę z seniorami: Artur Kowal, Dawid Łączniak, Magdalena Ryfa, Katarzyna Szablewska, Anna Szablewska, Joanna Kubiak, Dorota Olejniczak, Ewelina Grygiel, Lucyna Roszak, Adam Kaczmarek. Ich udział jest swoistym lokalnym wkładem w ogólnoeuropejskie obchody Roku Wolontariatu.

Wśród uczestników konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia - realizatora projektu znaleźli się przedstawiciele powiatowych placówek wpierających osoby starsze oraz organizacji pozarządowych (Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów) oraz uczestnicy projektu.

Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu, zaprezentowanie lokalnego systemu wsparcia seniorów w kontekście aktualnych trendów socjodemograficznych (starzenie się społeczeństwa i wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne) oraz określenie przyszłej idei i perspektyw kontynuacji projektu w najbliższych latach w warunkach Powiatu Pleszewskiego. Program spotkania wyglądał następująco:

1) Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla polityki społecznej – Grzegorz Grygiel Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,

2) System wspierania osób w złotym wieku w Powiecie Pleszewskim. Realizacja projektów społecznych – rekomendacje – Grażyna Kaczmarek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

3) Niemiecki model aktywnego seniora – wnioski w wizyty studyjnej w Gemeinnuetzige Gesselschaft fuer Paritatische Arbeit (Wilhelmshaven w Dolnej Saksonii) – Paweł Przybył Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Zdrowia

4) Przykłady dobrych praktyk w zakresie projektów adresowanych do seniorów – Ewa Pachciarek Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Spotkanie zakończyła dyskusja z udziałem zaproszonych gości na temat nowych form wsparcia możliwych do realizacji w 2012 roku ogłoszonym przez Parlament Europejski Rokiem Osób Starszych.

Partnerzy w realizacji projektu:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie
  • Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie
  • Dom Kultury w Pleszewie i Kino „Hel”
  • Pleszewskie Centrum Wolontariatu
  • Fitness Klub „Active Fit” w Pleszewie
  • „New Pasja” Firma Komputerowa w Pleszewie

Organizacji konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna dokumentująca realizację projektów senioralnych realizowanych przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Pleszewie.

Oprac. E.Grygiel – koordynator projektu


PCPR Pleszew 2007-2020