2016-09-23
Aktualności
Uwaga studenci - zbliża się termin zakończenia w 2016 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd"• Wniosek dotyczący refundacji (zwrotu) kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września) - wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie. (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: „2) Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego (…)”);

• Termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2016/2017 upływa w dniu 10 października 2016 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu ( PCPR w Pleszewie), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2016 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.


PCPR Pleszew 2007-2015