2016-10-21
Aktualności
Uwaga studenci!

Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd’’. Ostatni tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 5/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014 roku.

Najważniejsze zmiany:

1. W rozdziale VII Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu, dodano ust.3a w brzmieniu: "3A Umowa, o której mowa w ust.3 pkt.2 może być zawarta także po zakończeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek."

2. W rozdziale X Tryb postępowania, ust.2 otrzymał nowe brzmienie:

"2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

1) W przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia,

2) W przypadku modułu II – do dnia 10 października, danego roku realizacji programu."


PCPR Pleszew 2007-2015