2016-11-09
Aktualności
Projekt „SZTUKA WYBORU – rozwój kompetencji osobistych i umiejętności zawodowych dla młodzieży z pieczy zastępczej”


Poniżej informacje na temat rekrutacji do projektu Sztuka Wyboru:

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego.

Osoby objęte wsparciem stanowią:

- 100% osoby bierne zawodowo opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), należące do kategorii NEET (tj. bierna zawodowo, nie kształci się, ani nie szkoli),

- 60% młode kobiety

- 20% matki opuszczające pieczę

- 5% osoby niepełnosprawne

Projekt jest podzielony na następujące etapy wsparcia:

1.Poradnictwo zawodowe, którego celem jest zidentyfikowanie stopnia oddalenia się od rynku pracy

2. Szkolenia zawodowe, zgodnie z predyspozycjami UP , oraz warsztaty z zakresu pośrednictwa pracy i rozwoju zawodowego,

3. Trzymiesięczny staż zawodowy.

Każdy uczestnik po przystąpieniu do projektu ma 4m-ce na przejście wszystkich etapów.

Poniżej przesyłam definicję NEET:

Młodzież NEET:

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER osoba młoda z kategorii NEET jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji kategorii NEET.

Zgodnie z definicjami IZ PO WER, pod pojęciem „do 29 r.ż.” kwalifikujemy również osoby, które ukończyły 29 rok życia, czyli te, które nie ukończyły jeszcze 30 lat i tak wszędzie została zapisana grupa docelowa.

Osoby zainteresowane zapraszamy do PCPR w Pleszewie Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej –Kierownika Agnieszki Lech pod nr tel. 62 7420-161 - lub bezpośrednio z Panią Mileną Korzeniewską -Kierownika Placówek Wsparcia Dziennego Fundacja Aktywności Lokalnej - Filia w Pleszewie tel. 502 254 136

Pobierz dokument w formacie pdf

PCPR Pleszew 2007-2019