2017-01-18
Aktualności
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi psychologa - 2 osoby – na podstawie umowy cywilnoprawnej, w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”

PCPR Pleszew 2007-2019