2017-02-06
Aktualności
Nabór do VI edycji Akademii Świadomego Rodzica

Szanowni Państwo!

Informuję, że do 24 lutego 2017 r. w Fundacji Ernst & Young trwa nabór do VI edycji Akademii Świadomego Rodzica.

Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego krzywdy po raz kolejny. W takim samym stopniu wiąże się z doświadczaniem radości i satysfakcji jak i niemocy oraz poczuciem bezsilności, która naraża rodziców na ryzyko wypalenia.

W ramach treningu integrująco-poznawczego (treningu interpersonalnego) uczestnicy poszerzają swoją wiedzę w zakresie świadomości o sobie, efektywnego porozumiewania się i współpracy w grupie, zasad i technik zachodzących procesów grupowych. Natomiast trening umiejętności wychowawczych (trening intrapsychiczny) bazuje na założeniu, że zmiana zachowania dziecka jest możliwa dopiero po zrozumieniu przez rodzica stawianych dziecku wymagań. Skuteczność wychowania wymaga od rodzica refleksji na własnym modelem wychowawczym (w tym stylem przywiązania) oraz pogłębianie relacji z dzieckiem.

Trzecim elementem Akademii Świadomego Rodzica są zjazdy weekendowe, diagnozujące każdego członka rodziny w kontekście funkcjonowania całej rodziny z perspektywy osoby szkolącej się. Uczestnicy podczas zjazdów m.in. zapoznają się z teorią przywiązania, określają styl przywiązania swój i przyjętych dzieci, poszerzają wiedzę w zakresie edukacji seksualnej, psychopatologii, metod rozwiązywania kryzysów w związku oraz radzenie sobie z wypaleniem.

Cały program wraz z informacjami organizacyjnymi jest dostępny na stronie: http://www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja--pomoc-psychologiczna--akademia-swiadomego-rodzica--edycja-vi

Obecnie mamy zakończone 3 edycje AŚR, w tym 23 absolwentów.

W przypadku chęci skorzystania proszę o kontakt z Panią Agnieszką Pałką –koordynator ds. projektów Fundacji EY pod numerem tel. 22 557-78-80 fax. 22 557-70-01.

W przypadku wątpliwości i pytań proszę o kontakt z kierownikiem sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej pok. nr 5 tel.62-7420-161.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ulotka informacyjna do pobrania w formacie PDF
Formularz zgłoszeniowy - do pobrania w formacie Word

PCPR Pleszew 2007-2019