2017-11-03
Aktualności
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 26.10.2017r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie realizował szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyło się dzięki współpracy z Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej.

Spotkanie prowadził Pan Tomasz Posłuszny - pedagog, edukator, specjalista i superwizor w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, pedagodzy realizujący procedurę „Niebieska Karta” na terenie powiatu pleszewskiego.

Tematyka, która został podjęta w części szkoleniowej pozwoliła rozwiać wątpliwości, które często pojawiają się w praktycznej sferze pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, a mianowicie:

• Co zrobić kiedy osoba doświadczająca przemocy jest sprawcą i odwrotnie? Przypadki przemocy wzajemnej

• W jaki sposób motywować rodziny dotknięte przemocą do zmiany?

• Jak radzić sobie z manipulacją wykorzystywaną przez sprawców przemocy domowej?

Ponadto prowadzący w ramach realizowanego projektu Wielkopolska kampania społeczno - edukacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaprezentował zmiany portalu www.przemoc.edu.pl – strony internetowej poświęconej wszelkim aktualnym wydarzeniom z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które mają miejsce na terenie województwa wielkopolskiego, ale i nie tylko tj. prowadzonych kampanii, szkoleń czy konferencji, a także prowadzonych aktualnych programów korekcyjno –edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie i wiele innych.

Spotkanie miało na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na ternie powiatu pleszewskiego


PCPR Pleszew 2007-2019