2018-06-07
Aktualności
Projekt profilaktyki przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przygotował projekt profilaktyki przemocy w rodzinie, który zdobył czwarte miejsce w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2018r.

Projekt pleszewskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod nazwą „Porozumieć się bez przemocy” skierowany zostanie do mieszkańców powiatu pleszewskiego zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie oraz specjalistów pracujących w tym obszarze.

O dofinansowanie Ministra starały się jednostki z całego kraju, projekt Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie znalazł się na czwartym miejscu wśród 76 wnioskujących, którym przyznano wsparcie finansowe. Ośrodek zdobył 18 tys. zł dotacji na realizacje działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz pomoc osobom zagrożonym lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Program realizowany będzie od lipca do grudnia tego roku i będzie przebiegał trójtorowo.

Po pierwsze zostanie uruchomiony „Punkt pierwszego kontaktu”, w którym wsparcie będzie mogła znaleźć rodzina, która przeżywa różnego rodzaju kryzys ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dotkniętych już przemocą. W oparciu o przeprowadzony wywiad opracowany zostanie plan pomocy dla rodziny. Osoba dotknięta przemocą skorzystać będzie mogła z bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego dodatkowo objęta zostanie wsparciem całodobowym poprzez możliwość skorzystania z telefonu interwencyjnego. Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę nt. radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych czy podwyższania zdolności wychowawczych otwarta zostanie do ogólnego użytku wypożyczalnia „STOP przemocy w rodzinie”(broszury, ulotki, książki, filmy, nośniki przenośne z materiałami z obszaru przeciwdziałania przemocy). Istnieć będzie również możliwość korzystania z komputera wraz z Internetem gdyż często osoby , które doświadczają przemocy z obawy i ciągłego kontrolowania nie mogą korzystać z własnych zasobów.

Po drugie kadra Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wykwalifikowana do pracy zarówno z osobami doświadczającymi przemocy jak i osobami stosującymi przemoc w rodzinie przeprowadzi cykl spotkań profilaktycznych, w których do udziału zaprosi młodzież szkolną, panie zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich, rodziców dzieci przedszkolnych oraz przewodniczących Osiedli Miasta i Gminy Pleszew.

Celem powyższych spotkań będzie przekazanie podstawowej wiedzy z obszaru przemocy w rodzinie, społeczeństwo bardzo często nie wie co kryje się pod hasłem „przemoc w rodzinie”, myśli się stereotypowo, obwinia się osobę doświadczającą przemocy za sytuację w rodzinie i popełnia wiele innych błędów. Bez podwyższania naszej wiedzy nie udoskonalimy lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mówi pani Maria Przybył kierownik OIK w Pleszewie.

W końcu dzięki pozyskanej dotacji, PCPR w Pleszewie zorganizuje konferencję , która stała się już naszą lokalną tradycją. Konferencja odbędzie się 18 października tego roku, już teraz zapraszamy wszystkich specjalistów, pedagogów, kuratorów, przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych, przedstawicieli instytucji ustawowo zobligowanych do pracy w obszarze przemocy w rodzinie - informuje pani Grażyna Kaczmarek dyrektor PCPR w Pleszewie -Prelegentem będzie między innymi pani Zofia Schacht- Petersen pionierka i inicjatorka komunikacji Porozumienia bez Przemocy (NVC) Marshalla B. Rosenberga oraz idei wychowawczych Jospera Juula, która dzień wcześniej przeprowadzi warsztaty z rodzicami. Konferencja będzie miała wymiar otwartego spotkania dla społeczności lokalnej stąd kierujemy również serdeczne zaproszenie dla rodziców, którzy mierzą się z problemami wychowawczymi lub po prostu chcą pogłębić wiedzę z tej dziedziny i poprawić swoje relacje z bliskimi – dodaje pani Grażyna Kaczmarek dyrektor PCPR w Pleszewie.

Całość projektu realizować będzie cel strategiczny Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i prowadzić będzie do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu pleszewskiego.


PCPR Pleszew 2007-2019