2018-06-07
Aktualności
Dofinansowanie projektu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

W tegorocznej edycji konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Stowarzyszenie „Dziecko” w Gostyniu, Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w Gostyniu np. „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” uzyskał największą liczbę punktów i tym samym uzyskał dofinansowanie.

Projekt zakłada uruchomienie i prowadzenie ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. System uruchomiony w ramach projektu będzie stanowił ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych w powiecie gostyńskim i pleszewskim. Realizacja projektu jest istotna ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o działania środowiskowe oraz ze względu na potrzebę integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi obecnie zagrożonych marginalizacją lub już zmarginalizowanych poprzez:

- organizację warsztatów rozwijających rozwój zainteresowań i umiejętności,

- rozwój aktywności uwzględniających indywidualne zainteresowania,

- organizację imprez rekreacyjnych,

- planowanie innowacyjnych form spędzania wolnego czasu,

- poszerzenie oferty środowiskowych form wsparcia,

- upowszechnianie wiedzy na temat form wsparcia środowiskowego,

- podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych,

- działania mające na celu integrację osób z zaburzeniami i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym,

- organizację spotkań prezentujących twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi,

- organizację spotkań terapeutycznych mających na celu wzmocnienie oraz poprawę relacji członków rodzin z osobami z zaburzeniami psychicznymi, oraz organizację kursów podnoszących kwalifikację kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

- zorganizowanie wyjść do lokalnego kina

- realizacja zajęć usprawniających na basenie

- zajęcia aktywizujące — usprawniające na bowlingu

- piknik mający na celu integrację osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym połączony z wojewódzkim turniejem gry w bule (promocja sportu dedykowanego dla środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi)

- festiwal kultur

- szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi (poszukiwanie nowych metod pracy, wdrażanie nowatorskich elementów z zakresu aktywizacji i terapii osób niepełnosprawnych pozwali na rozwój i poszerzenie oferty skierowanej do tej grupy)

- uruchomienie mobilnego punktu porad dla rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi

- upowszechnienie wiedzy na temat form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców poprzez zorganizowanie konferencji szkoleniowej oraz konferencji podsumowującej projekt wraz z wystawą fotograficzną

- szkolenia i warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym

- warsztaty dla rodziców i opiekunów, podnoszące ich kompetencje i umiejętności praktyczne we wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia dla osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi oraz łagodną i umiarkowaną postacią otępienia, a także dla ich opiekunów.

Koncepcja spotkań jest oparta na funkcjonującym od lat modelu amsterdamskim oraz na działającym w Poznaniu Centrum Spotkań prowadzonym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie. Planujemy zorganizowanie zajęć terapeutyczno-opiekuńczych, a także spotkań z psychologiem.

Przeprowadzone badania, doświadczenia innych placówek oraz analiza potrzeb lokalnego środowiska wskazują, że wsparcie zintegrowane oferowane przez Centra Spotkań w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie napięcia emocjonalnego, poprawę nastroju, zwiększenie poczucia własnej wartości, a także poszerza kompetencje opiekunów. Mamy nadzieję, że wspólna inicjatywa pozwoli na rozwój takiej formy wsparcia dla osób z otępieniem oraz poszerzy zakres oferowanej pomocy dla mieszkańców powiatu pleszewskiego.


PCPR Pleszew 2007-2019