2017-07-31
Aktualności
DOBRY START 300 dla ucznia - aktualizacja wniosku


Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 roku w formie papierowej będą przyjmowane wnioski o świadczenie „ Dobry start”. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września 2018 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc zostanie wypłacona w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia.

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” mogą składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania lub siedziby placówki:

- rodziny zastępcze,

- osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

- dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

- osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenie "Dobry start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

UWAGA świadczenie nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu oraz w szkole policealnej lub w szkole dla dorosłych.

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry start” przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu świadczenia dobry start będzie można odebrać w terminie późniejszym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wnioski w formie papierowej należy składać w Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespole ds. Pieczy Zastępczej - pokój nr 14, tel. 62 7420161 w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Informacja - pobierz dokument w formacie pdf
Wniosek - pobierz dokument w formacie pdf

PCPR Pleszew 2007-2019