2019-05-24
Aktualności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do Programu korekcyjno-edukacyjnego „PARTNER”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie pragnie poinformować, że od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. prowadzony będzie Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.

Program rozpocznie się od spotkań indywidualnych, które pozwolą rozpocząć w sumie 60 godzinny etap pracy grupowej.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

- osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

- osób stosujących przemoc w rodzinie

- osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

- osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne).

- wszystkich chcących polepszyć swoje relacje z bliskimi i podwyższyć swoje kompetencje komunikacyjne

Praca ze sprawcami dotyczyć będzie korekty ich przekonań w obszarze życia rodzinnego i partnerskiego, edukacji zagadnień przemocy w rodzinie, życia uczuciowego i emocjonalnego. Indywidualnie określone zostaną poziomy napięcia towarzyszące stosowaniu przemocy w rodzinie oraz plany bezpieczeństwa dla każdego uczestnika.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 668 473 977

DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacja do pobrania w formacie PDF
Ulotka informacyjna do pobrania w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2019