Aktualności
2024-07-12
IV tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością
Czwarta tura naboru wniosków rozpocznie się 1 sierpnia 2024r. od godziny 10:00 i potrwa do 31 sierpnia 2024r. do godz. 23:59.
2024-06-13
Trwa nabór uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJACYCH PRZEMOC DOMOWĄ „PARTNER”- edycja 2024 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że w terminie od 1 lipca 2024r. do 15 grudnia 2024r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową „Partner”- edycja 2024 r.
2024-05-21
Linia Pomocy Pokrzywdzonym
W związku z inicjatywą Funduszu Sprawiedliwości uruchomiono ogólnopolski telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych, a także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi i dla dzieci potrzebujących wsparcia.
2024-05-17
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2024-04-09
Ruszył projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie z radością informuje, że działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim są kontynuowane w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)".
2024-04-05
Bezpłatne konsultacje prawne z adwokatem Panią Anną Szydłowską
W tym roku zainicjowana została w całej Polsce akcja pod nazwą „Pomarańczowy kwiecień”, która ma na celu promocję kwietnia jako Miesiąca Świadomości Amputacji.
2024-02-01
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
2024-01-23
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim
Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2024-01-23
Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
Z dniem 30 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768), zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2023-12-28
Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
Celem ustawy jest przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności staną się ostateczne.
2023-12-28
Aparaty słuchowe dostępne do wypożyczenia w ramach programu pn. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”
Od 8 grudnia br. można składać wnioski o wypożyczenie aparatów słuchowych w ramach programu pn. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.
2023-12-22
Świadczenie wspierające
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) zostało wprowadzone nowe świadczenie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, którego celem będzie częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.
2023-12-08
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
DPS Pleszew informuje, że na dzień 08 grudnia 2023 roku posiada 3 wolne miejsca na oddziale dla osób przewlekle somatycznie chorych. Miesięczny koszt to kwota 6 401,78 zł.
2023-11-29
„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.”.
2023-11-14
Konferencja szkoleniowa w ramach projektu pn. Zdrowa Wielkopolska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie było współorganizatorem konferencji szkoleniowej nt. udarów mózgu i nowotworów w ramach projektu pn. Zdrowa Wielkopolska współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
2023-10-09
Punkt Przeciwdziałania Przemocy Domowej
Od 1 wrzesnia 2023r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
2023-09-13
Bezpłatne porady psychologa dziecięcego
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zapraszają do korzystania z bezpłatnych konsultacji psychologa dziecięcego Pani Estelli Wierzbickiej.
2023-09-06
Uwaga studenci !!!
Przypominamy, że dnia 10 października 2023 r. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2023/2024.
2023-08-29
Bezpłatne szkolenia dla kadry służb pomocy społecznej
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie serdecznie zapraszają pracowników szeroko rozumianej kadry służb pomocy społecznej z terenu powiatu pleszewskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach.
2023-08-03
Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży
W dniach od 17 do 23 lipca 2023 roku 20 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat z terenu Gminy Chocz uczestniczyło w koloniach letnich zorganizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie. Dzieci i młodzież przebywała w Białym Dunajcu i korzystała z lokalnych atrakcji.
2023-07-26
eMOCje W GŁOWIE to nazwa projektu realizowana przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie który w znacznym stopniu rozszerza ofertę wsparcia dla osób z niepełnosprawnością
Grupę docelową stanowi co najmniej 50 osób z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub dokumentem równoważnym, z którego wynika, że osoba ma zdiagnozowane zaburzenia psychiczne.
2023-07-26
Współpraca Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie z przedstawicielami służb ratunkowych
Współpraca Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Oddział Środowiskowy w Gołuchowie przy realizacji 2 letniego projektu
2023-07-25
Realizacja projektu mającego na celu wsparcie uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie otrzymało możliwość realizacji zadania publicznego pn. eMOCje W GŁOWIE.
2023-06-27
Ogłoszenie z dnia 27 czerwca 2023 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zapisane w grupie „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych” w tabeli II część F załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1960)
2023-06-15
Ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2023 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zapisane w grupie „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych” w tabeli II część F załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1960)
2023-06-13
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2023
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to ważny dzień dla wszystkich rodzin zastępczych, szczególny czas i okazja do podziękowań za serce, cierpliwość i oddanie niezmiernie ważne w wychowaniu młodego człowieka.
2023-06-13
Dni otwarte dotyczące promowania rodzin zastępczych
30 maja 2023r. odbyły się dni otwarte dotyczące promowania rodzin zastępczych na terenie powiatu pleszewskiego.
2023-05-29
XVII Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR z gostyńskim akcentem
W XVII Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, które odbywało się we Nieszawce Wielkiej k. Torunia, wzięli udział dyrektorzy, reprezentujący liderów powiatowych systemów pomocy społecznej i wsparcia rodziny z całego kraju.
2023-05-26
Trwa nabór uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO „PARTNER”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 maja 2023r. do 31 lipca 2023r. trwa rekrutacja uczestników do programu korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową „Partner”.
2023-05-16
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ALBO STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!
Dnia 05 maja 2023 r. opublikowano (ogłoszono) w Dzienniku Ustaw: ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023r. poz. 852).
2023-03-24
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
2023-03-17
Projekt "Pomoc psychologiczna w języku migowym"
Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS realizuje projekt o nazwie: "Pomoc psychologiczna w języku migowym".
2023-03-15
Szkolenie z i PFRON+ z tłumaczem języka migowego
Celem szkoleń jest nauka korzystania z nowego narzędzia, jakim jest system i PFRON+. Szkolenia kierowane są do osób z niepełnosprawnościami oraz osób pracujących na ich rzecz w fundacjach i stowarzyszeniach.
2023-01-26
Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego
„Samodzielność-Aktywność-Mobilność” jest pakietem programów, którego celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
2023-01-16
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
2023-01-16
„Mobilność osób z niepełnosprawnością”
Informujemy, że w dniu 6 października 2022 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością umożliwiając udział w programie dzieci poniżej 16 roku życia.
2023-01-12
Nowe nabory w Systemie SOW od stycznia 2023 roku
Od stycznia 2023 roku możliwe jest składanie w całej Polsce wniosków on-line o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wniosków na likwidację barier technicznych, architektonicznych i barier w komunikowaniu się.
2022-12-30
Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pleszewskiego
Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc?
2022-12-07
Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku.
2022-12-07
Współpraca Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie ze przedstawicielami służb ratunkowych
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie jako organizacja pozarządowa wspiera ratowników medycznych oraz wodnych z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Oddział Środowiskowy w Gołuchowie w realizacji działań podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
2022-11-18
PORA NA SENIORA - PROJEKT REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM CENTRUM ROZWOJU W PLESZEWIE
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie kierowane przez Panią Grażynę Kaczmarek od czerwca realizuje wyjątkowy projekt dla Seniorów z Gmin: Chocz, Czermin oraz Gizałki pn. PORA NA SENIORA dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na Rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025 w edycji 2022.
2022-09-14
Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży
Po przerwie związanej z pandemią w tym roku z inicjatywy Prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie – Grażyny Kaczmarek w dniach od 18 do 24 lipca 2022 roku ponad 20 osobowa grupa dzieci i młodzieży uczestniczyła w wyjeździe do Białego Dunajca.
2022-11-15
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ dla zadania pn.: „Zakup urządzeń biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Zakup urządzeń biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie”.
2022-11-10
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych
Uprzejmie przypominamy, że organizacje, stowarzyszenia, podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.
2022-11-07
Nowi Beneficjenci w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością – dzieci poniżej 16 roku życia
Informujemy, że w dniu 6 października 2022 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością umożliwiając udział w programie dzieci poniżej 16 roku życia.
2022-09-26
Uwaga studenci !!!
Przypominamy, że dnia 10 października 2022 r. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023
2022-09-14
Oferta bezpłatnego kształcenia w poszukiwanym na rynku pracy zawodzie pracownika socjalnego
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnego kształcenia w poszukiwanym na rynku pracy zawodzie pracownika socjalnego
2022-09-06
Uwaga studenci !!!
Przypominamy, że dnia 10 października 2022r. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023.
2022-06-22
Trwa nabór uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO „PARTNER”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.
2022-06-21
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
2022-06-06
Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Pleszewskim
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w których udział wzięły rodziny zastępcze wraz z dziećmi.
2022-06-02
Informacja o projekcie „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023”
Informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu realizuje na terenie województwa wielkopolskiego projekt pod nazwą „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023”.
2022-04-25
Zaproszenie do udziału w spotkaniu dla rodziców wraz z dziećmi na zajęcia animacyjne
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza rodziny zastępcze do udziału w spotkaniu dla rodziców wraz z dziećmi na zajęcia animacyjne organizowane 28.04.2022r. godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej w Pleszewie.
2022-03-28
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty pracy z rodziną
Ogłoszenie z dnia 28 marca 2022 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o naborze na stanowisko specjalisty pracy z rodziną.
2022-03-25
KSIĄŻKA TO CZYNNIK URABIAJĄCY DUSZĘ – pisał Henryk Sienkiewicz. Wzbogaca, uczy, wychowuje, pomaga zrozumieć siebie.
W ramach prowadzonych grup wsparcia tym razem spotkaliśmy się w Bibliotece Publicznej w Pleszewie
2022-03-25
Spotkanie/grupa wsparcia dotyczące procesu usamodzielnia oraz możliwości skorzystania z doradztwa zawodowego
W dniu 24.03.2022 r. odbyło się spotkanie/grupa wsparcia dotyczące procesu usamodzielnia oraz możliwości skorzystania z doradztwa zawodowego.
2022-03-24
Wsparcie PFRON dla samorządów, które pomagają uchodźcom z niepełnosprawnością
Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.
2022-03-17
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
2022-03-04
Wsparcie psychologiczne dla społeczności ukraińskiej przebywającej na terenie powiatu pleszewskiego
W związku z działaniami wojennymi, które trwają na terytorium Ukrainy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zapewnia pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających w naszym powiecie.
2022-01-21
Zaproszenie na spotkanie „Grupy Wsparcia” zorganizowanej dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu pleszewskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie zaprasza na spotkanie „Grupy Wsparcia” zorganizowanej dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu pleszewskiego.
2022-01-18
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
2022-01-04
Projekt „#SchoolChangers” Programu Równać Szanse realizowany przez Powiatową Świetlicę Środowiskową dla młodzieży dojeżdżającej oraz Fundację ANIMACJA.
Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej wraz z Fundacją ANIMACJA z Pleszewa od stycznia do sierpnia realizować będzie młodzieżowy projekt #SchoolChangers Programu Równać Szanse.
2022-01-04
Międzypokoleniowy projekt Dwa Pokolenia Zmieniają Świat.
Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej z Lokalnym Centrum Wolontariatu oraz Fundacja ANIMACJA w Pleszewie realizowały projekt Dwa Pokolenia Zmieniają Świat współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
2021-12-27
Komunikat
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będą nowe druki wniosków na wszystkie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.
2021-12-10
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
2021-11-25
25 listopada 2021-10 grudnia 2021r. Międzynarodowa Kampania „16 DNI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ”
Jak co roku dnia 25 listopada rozpoczyna się Międzynarodowa Kampania „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć” - te datę Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i Dziewcząt.
2021-11-08
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.
Uprzejmie przypominamy, że organizacje, stowarzyszenia, podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.
2021-10-15
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
Symptomy zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży - rozpoznawanie i postępowanie
2021-09-28
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
2021-09-08
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Informujemy, że pleszewski Dom Pomocy Społecznej dysponuje miejscami na oddziale dla osób przewlekle somatycznie chorych, a także oddziale dla przewlekle psychicznie chorych osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn.
2021-09-06
Uwaga studenci !!!
Ponownie przypominamy, że dnia 10 października 2021r. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022 (pozostałych wnioskodawców obowiązuje termin 30 września 2021r.)
2021-09-02
Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie.
2021-08-27
Warsztaty online dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat
W ramach działań psychoprofilaktycznych #PrawdziwiLudzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do udziału w warsztatach dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku 0-6 lat.
2021-08-13
"Podaruj nam miłość" - poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
2021-07-12
Rządowy program ”Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, iż w dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające zasady naboru wniosków do rządowego programu ”Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.
2021-07-01
Nowy druk wniosku o wydanie karty parkingowej
Powiatowy Zespół informuje, iż od 01.07.2021 r. obowiązuje nowy druk wniosku o wydanie karty parkingowej.
2021-06-11
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że w dniu 24.06.2021 r. od godz. 9.00 do godz. 12.00 odbędzie się kolejne spotkanie warsztatowe w Świetlicy Środowiskowej dla Młodzieży Dojeżdżającej przy ul. Św. Ducha 5 w Pleszewie.
2021-06-11
Warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie i wychowawcze
W dniu 10.06.2021 r. rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka brały udział w warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.
2021-05-20
Trwa nabór uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUKACYJNEGO „PARTNER”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 lipca 2021r. do 30 listopada 2021r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.
2021-04-08
PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznawia realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
2021-03-23
Uwaga studenci!!!
Przypominamy o terminach zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II
2021-03-08
Projekt #SchoolCHangers Równać Szanse
Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej wraz z Fundacją ANIMACJA z Pleszewa od stycznia do sierpnia realizować będzie młodzieżowy projekt #SchoolChangers Programu Równać Szanse.
2021-03-03
Zasady przyznawania dofinansowań w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2021
Zasady przyznawania dofinansowań w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Realizatora programu w Powiecie Pleszewskim obowiązujące w 2021 roku
2021-03-01
„Aktywny samorząd”
Dnia 1 marca 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
2021-01-08
Bezpłatne konsultacje prawne dla migrantów
Gmina Pleszew we współpracy z Fundacją Ukraina i Instytutem Praw Migrantów zainicjowała szereg działań, mających usprawnić wzajemną integrację cudzoziemców i rodowitych mieszkańców.

PCPR Pleszew 2007-2023